Olie & gas

Hauge Installation

Olie & gas

Siden vi overtog J.L. Gas / Olie Service v/Jes Ladefoged tilbage i 2009, har vi tilbudt professionel installation og lovpligtige serviceeftersyn inden for olie - gaskedler på op til 125 kW.

 

Hos Hauge Installation står vi til rådighed i forbindelse med konvertering eller udskiftning af olie- og gaskedler, skorstene eller anlæg. Derudover tilbyder vi flere forskellige typer af olie- og gasbrændere.

Der er mange gode grunde til at skifte dit gamle olie- eller gasfyr ud med et nyt.

Vi kommer med glæde forbi dig til et gratis og uforpligtende besøg og kigger på, hvilke muligheder, du har for at reducere din varmeudgift.

Hvis du lader os skifte dit gamle olie- eller gasfyr, garanterer vi en nedsættelse i energiforbruget og i udledningen af CO2, samt en øget driftssikkerhed med en løsning, der passer til hele familiens behov. Desuden kan udskiftningen af et gammelt olie- eller gasfyr føre til besparelser på helt op til 25 procent på det samlede varmebudget.

Med vores mangeårige erfaring og dygtige fagfolk, vil det ikke tage os mere end én arbejdsdag at konvertere din olie - eller gaskedel om til et langt mere energi- og budgetvenligt fjernvarmeanlæg.

Når du vælger Hauge Installation er du sikret komplette løsninger, der holder. Vi installere dit nye fjernvarmeanlæg og trykprøver samt tjekker det for utætheder. Derudover tilføje vi en ny fjernvarmeteknik med indregulering og brugerinstruktion, så du nemt og enkelt kan tilgå dit nye fjernvarmeanlæg. Og du skal slet ikke tænke på oprydningen - vi sørger selvfølgelig også for at fjerne den eksisterende kedel eller skorsten.

Vi er udbydere af gasbrændere, oliebrændere og kombibrændere, som alle er af forskellige fabrikater alt efter behov og valg af brændsel. Alle vores brændere overholder naturligvis gældende lovgivning.

Olie & gas

Serviceaftale vedr. Bosch kedler.

I prisen indgår, at Hauge Installation udfører eftersyn 1 gang hvert andet år..

Der ydes 30 dages garanti på det udførte arbejde i forbindelse med serviceeftersynet. Eventuelt materialeforbrug er ikke dækket af garantien.

Ved driftstop kontaktes Hauge Installation, tlf.nr. 66189600.

Ved driftstop/tilkald betales der en grundtakst samt tidsforbrug min. 0,5 time. Materialer faktureres efter prisliste.

Vagt i fyringssæson 01.10 til 30.04           Døgnvagt på tlf. 66189600

Vagt i sommertid 01.05 til 30.09               Inden for almindelig arbejdstid kl. 07.00-16.00,
tlf. 66189600                    

 

Eftersynet gennemføres inden for normal arbejdstid og består af:

Kontrol og eftersyn af gasinstallation og gaskedel, som udføres i henhold til gasreglementets
afsnit A, bilag 16A, herunder:

 • Frisklufttilførsel og aftræksforhold
 • Forbrændingsanalyse og evt. indregulering
 • Gennemgang af kedelparameter og varmtvandsproduktion
 • Udbedring af fejl på komponenter

Følgende arbejde er ikke dækket af aftalen:

 • Reservedele
 • Udskiftning eller delvis udskiftning af aftrækssystem
 • Udsyring/rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholdere eller kombikedler
 • Kontrol og udskiftning af anode i varmtvandsbeholdere

Pris pr. stk. inkl. moms              kr.                       1.240,00

Almene betingelser

Hauge Installation A/S forpligter sig til:

 • At lade serviceeftersynet foretage af specialuddannet personale.
 • Omhyggelig kontrol, rensning, justering, smøring og nødvendig udskiftning i henhold til vedlagte servicerapport
  Udskiftede dele faktureres billigst efter regning.
 • At udføre arbejdet inden for normal arbejdstid.
  For servicearbejde udført på søn- og helligdage, eller uden for normal arbejdstid, debiteres den gældende overtidsbetaling.
 • Efter hvert servicebesøg at udarbejde en servicerapport med bemærkninger om evt. fejl og mangler, som har krævet reparation.
  Reparation udføres uden nogen yderligere information til kunden, hvis Hauge Installation vurdere at reparation kan betale sig.
 • Reparationsarbejde og reservedele, der ikke er inkluderet i serviceaftalen, vil blive leveret billigst efter regning.
 • Hurtigst muligt, at udføre bestilte ekstrabesøg på grund af opståede fejl eller driftsforstyrrelser. Kunden debiteres for sådanne besøg ud over den aftalte faste årlige betaling, såfremt drifts-forstyrrelserne ikke kan henføres som fejl ved vort servicearbejde.
 • Med mindre andet er aftalt omfatter aftalen ikke fremskaffelse af udstyr til servicering over 3 m.

 

 

Kunden påtager sig:

 • At sørge for, at serviceteknikeren har uhindret adgang til anlægget og, om nødvendigt, være behjælpelig med assistance.
 • At tillade nødvendigt driftsstop i forbindelse med servicebesøget.
 • Ethvert ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller produkter der er fremstillet af bygherren, eller hvor bygherrens produkter indgår, medmindre det kan godtgøres, at skaden er forårsaget af Hauge Energi uagtsomme eller forsætlige handlinger (reguleres i henhold til dansk rets alm. betingelser/bestemmelser).
 • At holde Hauge Energi skadesløs for ansvar over for tredjemand for sådanne skader og tab, som påhviler kunden i medfør af ovenstående bestemmelser.
 • At Hauge Energi i intet tilfælde kan holdes ansvarlig for driftsstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
 • Straks at underrette Hauge Energi ApS, hvis der er tredjemand rejses erstatningskrav mod kunden af den ovenfor anførte karakter.

Exclusivt 15 års garanti abonnement for ny installation af Bosch/Junkers gaskedel

Hauge Energi Olie- og gasservice udgør en vigtig rolle i driften af dit kedelanlæg, hvor vi ønsker at være din garanti for en gasservice, der er helt i top.

​Alt arbejde med gas kræver en autoriseret fagmand og med vores erfaring, får du ikke en bedre løsning. Vi er specialister i alt fra tilslutning af gaskomfurer til installation og servicering af naturgaskedler.

Med mange faste servicekunder og en stor geografisk dækning, er vi blandt de førende på feltet.

Vi skræddersyer en aftale efter vores kunders behov

Hauge Energi tilbyder exclusivt 15 års garanti abonnement som kun kan tegnes ifm. Ny installation af Bosch/Junkers gaskedel.

Alternativt kan vi tilbyde de påkrævede serviceeftersyn og skræddersyr en almindelig aftale, således du er sikret, at alle behov er dækket.

 

Gasservice, priser og vagtordning

Vagtordning udføres fra d. 1. oktober til og med d. 30. april

Udkørsel og fejlfinding på gaskedler fra kl. 08.00 til 21.00 alle dage

Ved exclusivt 15 års garanti abonnement er det kun gaskedlen, som er dækket af aftalen og ikke varmtvandsbeholderen. Altså alt inden for det hvide kabinet på gaskedlen.

​Dog er udefra kommende fejl ikke dækket, som eksempel kan nævnes lynnedslag, fejlstrøm i ejendom, vand indtrængen fra eksempelvis utæt tag/inddækningsrør osv.

Ved kombi-/gennemstrømskedler er brugsvandsveksleren heller ikke dækket.

Type A+ exclusivt 15 års garanti abonnement

Henvender sig til kunder som vil have fuld dækning for både reservedele og alle udkald. Altså ingen uventede udgifter.

 

Første eftersyn skal udføres min. efter 12 mdr. fra installationsdatoen.

Efterfølgende eftersyn udføres hvert andet år ved et gasforbrug på maximalt 1500 m³ pr. år.

 

Ved gasforbrug som overstiger 1500 m³ pr. år er der et tillæg på kr. 500,00 pr. år

Overstiger gasforbrug 1500 m³ pr. år udføres eftersyn med 12 måneders interval.  

 

Serviceaftalen træder i kraft når betalingen er modtaget og forsætter indtil den er opsagt skriftligt af en af parterne. Betalingsbetingelse er fakturadato +14 dage.

Aftalen kan opsiges gensidigt af begge parter med en måneds varsel til næstkommende serviceperiode.

Gasservice abonnement for gaskedler Bosch/Junkers & Wolf

 

Hauge Energi Olie- og gasservice udgør en vigtig rolle i driften af dit kedelanlæg, hvor vi ønsker at være din garanti for en gasservice, der er helt i top.

​Alt arbejde med gas kræver en autoriseret fagmand og med vores erfaring, får du ikke en bedre løsning. Vi er specialister i alt fra tilslutning af gaskomfurer til installation og servicering af naturgaskedler.

Med mange faste servicekunder og en stor geografisk dækning, er vi blandt de førende på feltet.

 

Vi skræddersyer en aftale efter vores kunders behov

Hauge Energi tilbyder serviceaftaler alt efter kundernes behov. Vi gennemfører de påkrævede serviceeftersyn og skræddersyr en aftale, således du er sikret, at alle behov er dækket.

​Ved gasinstallationer kan vi eksempelvis tilbyde årlige eftersyn, hvor vi foretager justering, rensning, udskiftning af eventuelt defekte dele samt udfører økonomi- og forbrændingsprøver.

​ Vi udfører faste serviceaftaler for private, boligselskaber og virksomheder.

​ Øvrige specielaftaler kan naturligvis laves efter aftale. Ring evt. for priser på store anlæg.

Gasservice, priser og vagtordning

Vagtordning udføres fra d. 1. oktober til og med d. 30. april

Udkørsel og fejlfinding på gaskedler fra kl. 08.00 til 21.00 alle dage

Vi tilbyder forskellige A serviceabonnementer, som vist herunder. Alle priser er inkl. moms og gælder kun for gaskedler under 35 KW.

Ved alle abonnementer er det kun gaskedlen, som er dækket af serviceabonnementet og ikke varmtvandsbeholderen. Altså alt inden for det hvide kabinet på gaskedlen.

​Dog er udefra kommende fejl ikke dækket, som eksempel kan nævnes lynnedslag, fejlstrøm i ejendom, vand indtrængen fra eksempelvis utæt tag/inddækningsrør osv.

Ved kombi-/gennemstrømskedler er brugsvandsveksleren heller ikke dækket.

 

 

Type A abonnement

Henvender sig til kunder som har luft i økonomien til uventede udgifter ved fejl og drift stop på gaskedlen.

​Dette er et almindeligt hovedeftersyn med justering og rensning af kedlen, men uden nogen form for garanti og reservedele.

​Type A abonnement for kedler uanset alder.

Efterfølgende eftersyn udføres hvert andet år ved et gasforbrug på maximalt 1500 m³ pr. år.

Overstiger gasforbrug 1500 m³ pr. år anbefales eftersyn med 12 måneders interval. 

 

Hauge Energi Olie- og gasservice har kørt service og garanti sager siden 1980

Vi har derfor en stor ekspertise på dette område

 

Type A+ abonnement (kan KUN tegnes for Bosch /Junkers Gaskedler)

Henvender sig til kunder som vil have fuld dækning for både reservedele og alle udkald. Altså ingen uventede udgifter.

Ved ny/gentegning af type A+ på eksisterende kedler kræves serviceeftersyn: kr. 1.240,00  eksl. evt. reservedele

Efterfølgende eftersyn udføres hvert andet år ved et gasforbrug på maximalt 1500 m³ pr. år.  

 

Ved gasforbrug som overstiger 1500 m³ pr. år er der et tillæg på kr. 500,00 pr. år

Overstiger gasforbrug 1500 m³ pr. år udføres eftersyn med 12 måneders interval.  

 

Serviceaftalen træder i kraft når betalingen er modtaget og forsætter indtil den er opsagt skriftligt af en af parterne. Betalingsbetingelse er fakturadato +14 dage.

Aftalen kan opsiges gensidigt af begge parter med en måneds varsel til næstkommende serviceperiode.

 

TOP